logobialypanorama
 

SM "Nowy Prokocim"  Galeria


Zasady racjonalnego gospodarowania
wodą i ciepłem


Program
"Ciepła woda użytkowa"

 
Przetargi


ATRAKCYJNY LOKAL

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Prokocim"
wynajmie lokal handlowo-usługowy o powierzchni 83 m2 w pawilonie handlowym przy ul. Teligi 24 w Krakowie.

Lokal usytuowany jest na parterze, posiada dwa wejścia, zaplecze sanitarne, wszystkie media, ogólnodostępny duży parking. Istnieje możliwość umieszczenia reklamy przy głównej ulicy. Lokal nadaje się na przedstawicielstwo firmy, buro rachunkowe, działalność szkoleniową, salon kosmetyczny lub aptekę.

LOKAL DOSTĘPNY OD ZARAZ

Zapraszamy do współpracy.
Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.
Telefon 12/652 67 21.

------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Prokocim"
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki o powierzchni 0,0276 ha, oznaczoną numerem ewidencyjnym 267/7.

Działka położona jest przy zbiegu ulic Konrada Wallenroda i Republiki Korczakowskiej w obrębie 55 jednostki ewidencyjnej Podgórze, objęta księgą wieczystą nr KR1P/00202831/5. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Kraków, natomiast jej użytkownikiem wieczystym jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Prokocim". Okres użytkowania upływa 30 czerwca 2079 roku. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Teren, na którym znajduje się nieruchomość, nie posiada aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 1. Organizatorem przetargu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Prokocim" z siedzibą w Krakowie, ul. Kurczaba 25, NIP 679-26-59-372, KRS 0000089612.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do 05.12.2018 roku w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium wnosi się na rachunek bankowy Spółdzielni: 38 1240 4432 1111 0000 4734 9579
 3. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień uznania wskazanego rachunku bankowego Spółdzielni.
 4. Ofertę składa się na piśmie. Oferta powinna zawierać:
  • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, nr telefonu,
  • datę sporządzenia oferty,
  • kserokopia wniesionego wadium,
  • oświadczenie, że oferent przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń,
  • oferowaną cenę oraz sposób zapłaty,
  • w razie gdy za oferenta działa pełnomocnik – pełnomocnictwo w formie pisemnej.
 5. Oferty składa się w zamkniętych kopertach, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.12.2018 r. do godziny 9:00 z dopiskiem: "Przetarg – działka Nowy Prokocim", na adres Spółdzielni lub w siedzibie Spółdzielni pok. 101 Sekretariat I piętro. O złożeniu oferty w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Spółdzielni.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2018 r. o godzinie 12:00 w Sali nr 7 w siedzibie Spółdzielni.
 7. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będzie brała pod uwagę zaoferowaną cenę jak i warunki płatności.
 8. Uczestnik przetargu, wybrany jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiony na piśmie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej sprzedaży, najpóŸniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jest on zobowiązany zapłacić cenę nabycia nieruchomości najpóŸniej na jeden dzień przed terminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i przedłożyć sprzedającemu dowód wpłaty.
 9. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości obciążają nabywcę nieruchomości.
 10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Spółdzielnia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 11. Zainteresowani mogą zapoznać się z nieruchomością i jej dokumentacją w dniach 12.11.2018r. do 05.12.2018 r., po wcześniejszym ustaleniu terminu. Informacja pod numerem telefonu 012/ 652 67 21.
 12. Z operatem szacunkowym nieruchomości można się zapoznać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 102 w dniach od 12.11.2018r. do 05.12.2018 r., po wcześniejszym ustaleniu terminu. Informacja u geodety pod numerem telefonu 012/ 652 67 26.
 13. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia oraz zamknięcia przetargu bez podawania przyczyny.

© wk