logobialypanorama
 

SM "Nowy Prokocim"  Galeria


Zasady racjonalnego gospodarowania
wodą i ciepłem


Program
"Ciepła woda użytkowa"

 
Klub "Zachęta"Informacja Urzędu Miasta Krakowa
o zasadach sprzedaży gruntu na rzecz spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicieli lokali mieszkalnych nabytych od spółdzielni mieszkaniowych będących użytkownikami/współużytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami, w których te lokale są położone.


  1. Sprzedaż własności nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste może nastąpić wyłącznie na rzecz użytkownika wieczystego. (art.32 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).
  2. Cena sprzedaży ustalana jest zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miasta Krakowa nr XX/169/03 z 2 lipca 2003 r. zmienionej uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LII/504/04 z 30 czerwca 2004 r. Bonifikata udzielana jest w takiej wysokości, aby cena jaka zostanie ustalona do zapłaty przed zawarciem umowy sprzedaży wynosiła 2% wartości rynkowej prawa własności sprzedawanej nieruchomości gruntowej lub wartości udziału w nieruchomości gruntowej.
  3. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wykorzystywanymi jednocześnie na cele mieszkalne i użytkowe, bonifikata jest udzielana wyłącznie w odniesieniu do tej powierzchni gruntu, która odpowiada powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.
  4. Jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 10 lat, licząc od dnia jej nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie (98%) po jej rewaloryzacji.
  5. Cena sprzedaży bez bonifikaty ustalana jest dla nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami wykorzystywanymi w innym celu niż mieszkalny.
  6. Sprzedaż następuje na rzecz wszystkich współużytkowników wieczystych nieruchomości, po wyrażeniu przez wszystkich zgody, w drodze jednej umowy notarialnej.
  7. Zainteresowane osoby (tj. te osoby, które mają ustanowione odrębne nieruchomości z udziałem w wieczystym użytkowaniu gruntu) winny złożyć pisemny wniosek o sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej podając oznaczenie działki (tj. numer działki, obrębu, jednostkę ewidencyjną). Wnioski kierowane do Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa można składać osobiście lub listownie na adres Wydziału Skarbu Miasta ul. Kasprowicz 29, 31-523 Kraków.
  8. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa: www.bip.krakow.plprocedura sprzedaży GS-48.

Opracowano na podstawie pisma Urzędu Miasta Krakowa - Wydział Skarbu Miasta z dnia 20 sierpnia 2009 r. znak : GS-02.AW.0717-2-13/09.

© wk